PSI-4

Индекс на родителския стрес
Richard R. Abidin, EdD
0 Оценки

Индексът на родителски стрес PSI-4 оценява равнището на стрес в системата родител-дете. Авторите определят понятието „родителски стрес” като сбор процеси, които водят до негативни психологически и физиологични реакции, произтичащи от опитите на родителя да се справи с изискванията на родителстването. Четвъртото издание на популярния въпросник PSI се фокусира върху три основни източника на стрес: характеристики на детето, характеристики на родителя и стресогенни житейски събития.

PSI-4 е широко използван като скрининг за оценка на родителската система и за идентифициране на области, които могат да доведат до проблеми във функционирането на детето и/или родителя. Тази информация може да бъде използвана при съставянето на план за терапия, за определяне на приоритетните области на интервенция и/или за оценка при проследяване на ефекта от интервенциите. Методиката може да бъде прилагана в дейността на центрове, които предоставят медицински грижи за деца, терапевтични кабинети, педиатрични консултации.

PSI-4 е самооценъчен въпросник и съдържа 120 въпроса. Попълва се индивидуално от родители на деца на възраст от 0 до 13 години (12 год. 11 мес.).

Избери продукт Код Цена Наличност
0097 440,00 лв. Няма в момента
*без ДДС