Обучение за работа с тестове

Инструментите на ОС България могат да се използват самостоятелно след преминаване на практическо или сертификационно обучение за работа с тях. След обучението тестовете са достъпни чрез индивидуален акаунт на онлайн платформа или на хартия.

 

Практически обучения за работа с тестове

Практическите обучения са насочени към усвояването на знания и умения за коректното администиране на отделен тест и интерпретиране на резултатите от него. Фокусът е върху работа с резултати на реално оценени кандидати/служители.

За провеждане на практическата интерпретационната част на обучението е необходимо да се закупят кредити за 5 доклада и да се оценят реални служители/кандидати. По време на обучението 2 от докладите се интерпретират от обучител/представител на ОС България, а останалите 3 от обучаващия се.

Продължителност: 2 часа  
Форма: индивидуално/групово, присъствено/дистанционно

Програма Заяви обучение

Сертификационни обучения за работа с тестове

Сертификационните обучения на ОС България са съобразени с международните стандарти за професионално използване на тестове. Те са акредитирани от Дружеството на психолозите в Република България и са одобрени от издателите/авторите на оригиналните инструменти. Съдържанието на курсовете покрива изискванията за придобиването на Eurotest Certificate - EFPA и на ISO10667-1:2011.

Сертификационните обучения се състоят от 3 модула: 

Базисни принципи на психометрията - 4 кредита

Този модул е един и същ за всички сертификационни обучения за работа с тестове. Завършвайки го веднъж, той се признава и за останалите курсове. В този модул участниците ще придобият:

 • Задълбочено разбиране за начина, по който са конструирани и „работят” психометричните тестове
 • Умения за критичен преглед на качеството на даден тест чрез използване на наличната информация за неговите основни технически характеристики
 • Умения за установяване на областите на ефективно приложение на даден тест и неговите ограничения

Продължителност - 4 часа

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практическо упражнение с реални данни
Индивидуална работа под супервизия
 

Администриране на тестове и интерпретиране на тестови резултати – 6 кредита

Този модул е специфичен за всеки отделен тест. В повечето случаи от участниците се изисква да решат предварително съответния тест и да получат обратна връзка от квалифициран консултант/професионалист. След завършване на модула участниците ще придобият:

 • Умения за администриране на теста (онлайн, на хартия или чрез комбинация от двата метода)
 • Задълбочено разбиране на модела/теорията, върху която се базира тестът
 • Умения за критичен преглед на валидността на тестовия протокол
 • Умения за интерпретация на резултатите по отделни скали
 • Умения за интерпретиране на цялостния профил
 • Умения за свързване на тестовите резултати с компетентностните модели на компанията/организацията

Продължителност - 6 часа + предварителна работа

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практически упражнения с реални профили
Индивидуална работа под супервизия 

Даване на обратна връзка – 2 кредита

Този модул е специфичен за всеки тест и включва последваща обучението реална сесия на даване на обратна връзка. След завършване на модула участниците ще придобият:

 • Умения за разбиране на принципите и техниките за даване на обратна връзка
 • Умения за подготвяне на ефективна сесия за даване на обратна връзка
 • Умения за представяне на тестовите резултати на изследваното лице и на други заинтересовани страни

Продължителност - 2 часа + follow up - работа под супервизия.

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практически упражнения с реални профили
Индивидуална работа под супервизия 

 

Сертификационните курсове са за работа с един или повече теста и обхващат следните области:

 • Оценка на личността. Работа с въпросник за изследване на личността NEO PI-R;
 • Оценка на личността в работата. Работа с бизнес-ориентиран въпоросник за оценка на личността в работата BIP;
 • Лоялност и интегритет;
 • Когнитивни способности;
 • Лидерство;
 • Кариерно консултиране. 
Програма Заяви обучение